Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

crux
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
crux
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton

June 08 2017

crux
we're all fuckin' instable and lost, but when we find the stable one who carry all his love for us, we unashamedly reject him
— Lakonika"Rejection"
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
crux
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viasurrealistyczna surrealistyczna

May 29 2017

crux
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaaniuszka aniuszka
crux
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viaaniuszka aniuszka

May 24 2017

2401 fe9c
Reposted fromfreakish freakish
crux
5797 f904
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
crux
3368 a285 500
Reposted fromkurorori kurorori viaaniuszka aniuszka
crux
Reposted fromgruetze gruetze viaaniuszka aniuszka
crux
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viaaniuszka aniuszka
crux
Planets Balloons T-Shirt
0897 d80a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaaniuszka aniuszka
crux
Świat wokół ciebie się zmienia
zmieniają się pory roku
stopy twe więzi ziemia
a oczy - magia obłoków

Obłoków wiedza tajemna
obłoków fantasmagoria
obłoków cudze spojrzenia
obłoków pewność ulotna
— Marek Grechuta
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
crux
6083 af23 500
Reposted fromoll oll viaaniuszka aniuszka
crux
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
crux
6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viaaniuszka aniuszka

May 07 2017

crux
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viazapachsiana zapachsiana

June 21 2015

crux
7785 0349
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viazucha zucha
3389 1fa4 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaCaccipergolo Caccipergolo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl